Elected board member of Directors Guild of Cyprus

I am proud that I have been elected board member of the Directors Guild of Cyprus. The elections took place on 18th January 2014.

Alexia Roider 16 votes

Tonia Mishiali 15 votes

Stavros Papageorgiou 11 votes

Neilos Iakovou 12 votes

Ioakim Mylonas 10 votes

Michalis Georgiades 9 votes

Costas Hadjistavrou 7 votes

Thomas Kallis 7 votes

Daina Papadaki 7 votes

Andreas Kyriakou 2 votes

Leave a Reply

%d bloggers like this: